Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 8, 2009m. sausis 13d