Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 383/2006 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2006 , για καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 4η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005