Поправка на Поканата до неправителствените организации за изразяване на интерес за включване в Съвместния консултативен комитет КАРИФОРУМ—ЕО въз основа на Решение на Съвета относно позицията на Общността по отношение на участието в Консултативния комитет КАРИФОРУМ—ЕО, предвиден в Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, и относно подбора на представителите на организации, намиращи се в ЕО като страна по споразумението ( ОВ C 312, 25.10.2011 г. )