Mål C-249/15: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 18 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell mot Skatteministeriet (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 56 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster — Inskränkningar — Motorfordon som en person bosatt i en medlemsstat har leasat hos ett leasingbolag i en annan medlemsstat — Registreringsavgift som beräknas proportionellt i förhållande till den tid under vilken fordonet ska användas — Krav på tillstånd från den nationella skattemyndigheten för att fordonet ska få tas i bruk — Motivering — Förebyggande av kringgående av skattereglerna eller av bedrägeri eller missbruk vid deras tillämpning — Skydd för statens beskattningsrätt — Proportionalitet)