Vec C-249/15: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 18. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 56 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb — Obmedzenia — Motorové vozidlo poskytnuté na lízing rezidentovi členského štátu lízingovou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte — Registračná daň vypočítaná pomerne podľa doby používania vozidla — Nevyhnutnosť súhlasu vnútroštátnych daňových orgánov pred uvedením do prevádzky — Odôvodnenie — Predchádzanie obchádzaniu daňových pravidiel, ako aj ich podvodnému alebo zneužívajúcemu uplatňovaniu — Zachovanie daňovej právomoci štátu — Proporcionalita)