Sprawa C-249/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 18 stycznia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell / Skatteministeriet (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 56 TFUE — Swoboda świadczenia usług — Ograniczenia — Pojazd samochodowy oddany w leasing podmiotowi mającemu miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym państwie członkowskim przez spółkę leasingową z siedzibą w innym państwie członkowskim — Podatek od rejestracji obliczony proporcjonalnie do okresu używania pojazdu — Koniczność uzyskania zgody krajowych organów podatkowych przed dopuszczeniem do ruchu — Uzasadnienie — Zapobieganie obchodzeniu przepisów podatkowych oraz ich stosowaniu w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie — Ochrona kompetencji podatkowej państwa — Proporcjonalność)