Kohtuasi C-249/15: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 18. jaanuari 2018. aasta otsus (Østre Landsreti eelotsusetaotlus – Taani) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell versus Skatteministeriet (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 56 — Teenuste vaba liikumine — Piirangud — Liikmesriigi residendi poolt teises liikmesriigis asuvalt liisinguühingult liisitud sõiduauto — Registreerimistasu, mis arvutatakse proportsionaalselt sõiduki kasutusajaga — Nõue, et liikmesriigi maksuasutus annaks enne kasutuselevõtmist oma nõusoleku — Põhjendatus — Maksunormidest kõrvalehoidumise ning nende pettuse või kuritarvitamise eesmärgil kohaldamise ennetamine — Riigi maksustamispädevuse kaitse — Proportsionaalsus)