Дело C-249/15: Решение на Съда (девети състав) от 18 януари 2018 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet (Преюдициално запитване — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Ограничения — Автомобил, който местно лице за една държава членка взема на лизинг от установено в друга държава членка лизингово дружество — Регистрационен данък, изчисляван пропорционално на срока на използване на превозното средство — Необходимост от разрешение на националните данъчни органи преди пускането в движение — Обосноваване — Предотвратяване на заобикалянето на данъчните правила и прилагането им с цел измама или злоупотреба — Съхраняване на данъчните правомощия на държавата — Пропорционалност)