2005/804/EB: 2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/609/EB dėl ūkiuose auginamų Ratitae genties paukščių šviežios mėsos importo iš Australijos ir Urugvajaus (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4408) (Tekstas svarbus EEE)