Zaak T-658/18: Arrest van het Gerecht van 3 december 2019 – Hästens Sängar/EUIPO (Weergave van een patroon met vierkanten) („Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk dat een patroon met vierkanten weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)