Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1574 оd 28. listopada 2020. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/450 u pogledu objave upućivanja na europske dokumente za ocjenjivanje sklopova za hidroizolaciju, ETICS-a, dilatacijskih naprava za cestovne mostove, građevnih kompleta od drvne građe, proizvoda za usporavanje požara i drugih građevnih proizvoda (Tekst značajan za EGP)