Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 253/2006 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2006 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ταχείες δοκιμές και μέτρα για την εκρίζωση των ΜΣΕ στα αιγοπρόβατα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)