Nařízení Komise (ES) č. 253/2006 ze dne 14. února 2006 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zrychlené testy a opatření pro eradikaci TSE u ovcí a koz (Text s významem pro EHP)