Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα