2006/67/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005 , για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης και την τροποποίηση της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Ιορδανίας καθώς και την αντικατάσταση των παραρτημάτων I, II, III και IV και των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 2 της εν λόγω συμφωνίας