Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1633/2006 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2006 , για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 όσον αφορά την είσοδο στα αποθέματα βουτύρου παρέμβασης που διατίθεται για πώληση