2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2295, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas informacijos apie suvaržytą ir nesuvaržytą turtą atskleidimo techniniais reguliavimo standartais (Tekstas svarbus EEE. )$