Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/641 оd 12. svibnja 2020. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 31. ožujka 2020. do 29. lipnja 2020. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Tekst značajan za EGP)