Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου περί καθορισμού της κοινοτικής τιμής παραγωγής τόνου προοριζόμενου για τη βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1604, για την περίοδο αλιείας 1998