Uznesenie Európskeho parlamentu o tematickej stratégii pre znečistenie ovzdušia (2006/2060(INI))