Gemensam ståndpunkt (EG) nr 33/2006 av den 23 november 2006 , antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker