Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9813 – Blackstone/IQSA Holdings) (Text s významom pre EHP) 2020/C 150/01