Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9612 — Central Group/SIGNA Prime/Mahis JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП)2020/C 4/07