Vec T-386/19: Žaloba podaná 24. júna 2019 — CQ/Dvor audítorov