Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 794/89 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 1989 περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων