Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3029/91 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1991 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη