Nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 1/2015 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse teatavatele ühenduses liikuvatele maanteesõidukitele siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises liikluses lubatud täismass Nõukogu poolt vastu võetud 16. oktoobril 2014 EMPs kohaldatav tekst