TITJUR Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) zo 16. septembra 2004. # Valmont Nederland BV proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Štátna pomoc - Pojem - Zvýhodnenie - Predajná cena pozemku - Financovanie parkoviska. # Vec T-274/01. Valmont/Komisia