Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1871/2000 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2000, για τροποποίηση των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκιμικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης