Γραπτή ερώτηση αριθ. 2366/84 του κ. Jaak Vandemeulebroucke προς την Επιτροπή Θέμα: Κέντρα για νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις