Vec T-168/01: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  27. septembra 2006 – GlaxoSmithKline Services/Komisia ( Hospodárska súťaž — Veľkoobchodná distribúcia liekov — Súbežné obchodovanie — Diferencované ceny — Článok 81 ods. 1 ES — Dohoda — Obmedzenie hospodárskej súťaže — Cieľ — Relevantný trh — Následok — Článok 81 ods. 3 ES — Prínos k podpore technického pokroku — Absencia vylúčenia hospodárskej súťaže — Dôkaz — Odôvodnenie — Subsidiarita )