Lieta T-168/01: Pirmās instances tiesas 2006. gada 27. septembra spriedums — GlaxoSmithKline Services pret Komisiju (Konkurence — Medikamentu izplatīšana vairumā — Paralēlā tirdzniecība — Atšķirīga cena — EKL 81. panta 1. punkts — Nolīgums — Konkurences ierobežojums — Priekšmets — Konkrētais tirgus — Sekas — EKL 81. panta 3. punkts — Ieguldījums tehniskā attīstībā — Konkurences nelikvidēšana — Pierādījumi — Pamatojums — Subsidaritāte)