Διαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικές προδιαγραφές (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)