Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής αποξηραμένου βοείου κρέατος καταγωγής Ελβετίας