Komission asetus (EY) N:o 672/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta