Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7186 — APG Strategic Real Estate Pool/Hammerson/SDMG/MBG/Via) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ