Απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 που τροποποιεί τα άρθρα 51 και 54 του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου (2004/407/EΚ, Ευρατόμ)