Διορθωτικό του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3583/81 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 1981 περί τρίτης τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος (ΕΕ αριθ. L 359 της 15.12.1981)