Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3714 — Bridgepoint/Attendo)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ