Lieta C-95/06 P: Apelācija, ko 2006. gada 15. februārī ierosināja Bausch & Lomb Inc. par Pirmās instances tiesas 2005. gada 17. novembra spriedumu lietā T-154/03 Biofarma SA pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi)