Sag C-703/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 10. oktober 2019 – Adelheid Krah mod Universität Wien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Wien – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – fri bevægelighed for personer – artikel 45 TEUF – arbejdstagere – forordning (EU) nr. 492/2011 – artikel 7, stk. 1 – senior lecturer/postdoc – begrænsning af hensyntagen til de tidligere relevante beskæftigelsesperioder, der er fuldført i en anden medlemsstat – aflønningsordning, der knytter en højere løn til anciennitet erhvervet ved den nuværende arbejdsgiver)