Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia w sprawie wykonania art. 93 ust. 3 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony