Komission asetus (ETY) N:o 2213/83, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1983, salaattisikurien laatuvaatimuksista