Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från tredje länder (Text av betydelse för EES) (94/984/EG)