2004/882/EÜ: Komisjoni otsus, 3. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ I ja II lisa seoses imporditingimuste ning looduslike ja tehistingimustes peetavate ulukite liha veterinaarsertifikaatide näidiste ajakohastamisega (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4554 all)EMPs kohaldatav tekst