Sklep Skupnega odbora EGP št. 111/2000 z dne 22. decembra 2000 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP