Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)Tekst značajan za EGP.