Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 126/2005 av den 30 september 2005 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet