2004/693/EG:Kommissionens beslut av den 8 oktober 2004 om ändring av beslut 2004/233/EG vad beträffar förteckningen över de laboratorier som godkänts för att kontrollera rabiesvaccineringens effektivitet hos vissa köttätande husdjur (delgivet med nr K(2004) 3686)Text av betydelse för EES