Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση IV/M.1256 - OK Ekonomisk Fφrening/Kuwait/Petroleum Sverige AB)